Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej część II - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

  • Drukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy-1

Zał. 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. 3 do SIWZ - Umowa

Zał. 4 do SIWZ - wykaz robót

Zał. 5 do SIWZ - Wykaz osób

Zał. 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Projekt

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Sytuacja

Inwentaryzacja

Wytyczne

Stolarka

Zadaszenie

Parapety

Ościeże

Cokół

Układ siatek

Układ płyt

Kolorystyka elewacji

Obecne elewacje

Obecne elewacje