Co warto wiedzieć o kwalifikacji wojskowej

Nazwa
Co warto wiedzieć o kwalifikacji wojskowej
Opis
KWALIFIKACJA WOJSKOWA Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody. Czym jest kwalifikacja wojskowa? Kwalifikacja wojskowa – obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzają ją wojewodowie - każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów miast. Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie. Terminy jej przeprowadzania są ustalane corocznie w rozporządzeniach MON i MSWiA. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane będą zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Brak usprawiedliwienia może być powodem nałożenia grzywny lub przymusowego doprowadzenia młodego człowieka przez policję. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych od konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terminie informują także rozplakatowane obwieszczenia.  Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta); - posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień; - dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień; Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje: - stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), - powiatową komisją lekarską - oraz wojskowym komendantem uzupełnień. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw reguluje kwestie przenoszenia do rezerwy. Artykuł 18 nakłada na Wojskowego Komendanta Uzupełnień obowiązek przenoszenia do rezerwy wszystkich stających do kwalifikacji wojskowej. Art. 18Osoby stawiające się po dniu wejścia w życie ustawy do kwalifikacji wojskowej, o której mowa w art. 32 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wojskowy komendant uzupełnień z urzędu przenosi do rezerwy i nadaje tytuł żołnierza rezerwy oraz mianuje na stopień wojskowy szeregowego, z dniem, w którym orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne, o ile nie zgłoszą one sprzeciwu w tej sprawie. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które dotychczas podlegały obowiązkowi, którym mowa w art. 32 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i nie odbywają służby zastępczej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r., nr 241, poz. 2416 z późn. zm.); Ustawa z dnia 09.01.2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obronnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2009 nr 22, poz. 120); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2009, Nr 202 poz. 1566).
Miejsce
Urząd Gminy Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2, pokój 105
Informacja
32 225 75 03 wew. 22
Osoba odpowiedzialna
mgr Daria Jagoda

 

Osoba odpowiedzialna mgr Daria Jagoda
Data utworzenia 24 lutego 2012
Udostępnił Michał Palka
Data udostępnienia 24 lutego 2012

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.