Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych

Tel. (32) 225-75-03 wew. 22 lub 29

Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe

I. INFORMACJE PODSTAWOWE :

Zgodnie z art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. Z 201 r., poz. 1430 z późn. zmianami)żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając potrzebę rekompensaty utraconego wynagrodzenia albo dochodu oraz konieczność zapewnienia sprawności i szybkości postępowania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. Poz. 1520; z 2016 r. poz. 2065).

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

UWAGA: praca świadczona na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej nie powoduje nawiązania stosunku pracy/stosunku służbowego.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek żołnierza o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.

 2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywał ćwiczenia.

 3. Zaświadczenie o zarobkach wydane przez:

a) naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;

b) pracodawcę - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;

c) wójta, burmistrza lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej; w którym została określona kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu.

Podstawą prawną do wydania wymienionych w pkt 3 lit. A, b ic zaświadczeń i sposobu ustalenia kwot dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu jest §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. Poz. 1520; z 2016 r. poz. 2065).

III. WAŻNE INFORMACJE:

 1. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

 2. Świadczenie rekompensujące wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

IV. PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu wpływu wniosku do urzędu.

V. SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Chełm Śląski, Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich, ul. Konarskiego 2 , 41-403 Chełm Śląski

 2. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w sekretariacie lub w pokoju nr 105

  Godziny pracy urzędu:

  poniedziałek: 7:30-15:30

  wtorek: 9:00-17:30

  środa: 7:30-15:30

  czwartek: 7:30-15:30

  piątek: 7:30-14:00

Osoba odpowiedzialna :

Podinspektor mgr Monika Plewniok

V. GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ PO ODBIÓR ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO:

Należne świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi w formie wskazanej we wniosku:

 1. odbiór gotówki w Kasie Urzędu Gminy

 2. przelew na konto bankowe.

 

wniosek o wypłatę świadczenia rekompensującego utracony zarobek.pdf

zaświadczenie o zarobkach .pdf

Informacja RODO wojsko.pdf

komplet dokumentów wojsko.pdf

 

 

 


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.