Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W dniu 1 lipca 2011 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski.

Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Spis ten jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach - osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.

Zadaniem CEIDG jest:

1.ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,

2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,

3. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,

4. umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego go organu.

Po 1 lipca 2011 roku dane przedsiębiorców z dotychczasowej gminnej ewidencji działalności gospodarczej zostały przekazane do CEIDG - od tego momentu organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 wniosku w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG organem ewidencyjnym jest dotychczasowa gmina. Do tego czasu zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Ewidencji Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-MW, CEIDG-RD, CEIDG-RB,CEIDG-SC, CEIDG-PN, CEIDG-POPR . Druki te dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej:  www.ceidg.gov.pl.

Wnioski na drukach CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby:

1.w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG

2. w formie tradycyjnej - wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym w Polsce urzędzie gminy .

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:

- podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub - podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

Wniosek składany w formie papierowej powinien zostać:

- podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub - podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt) lub - przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.

W przypadku wniosków w formie papierowej składanych w urzędzie gminy zadaniem urzędnika jest: - sprawdzenie tożsamości przedsiębiorcy, - wydanie przedsiębiorcy potwierdzenia przyjęcia wniosku, - przekształcenie wniosku papierowego na formę elektroniczną - podpisanie wniosku podpisem elektronicznym, - przesłanie wniosku do CEIDG najpóźniej dnia następnego.

System CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres e-mail. Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG.

Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE !

 

PKD 2007 – kliknij i sprawdź symbol

 

                    Kontakt:    Urząd Gminy Chełm Śląski, pok. 104

                           tel:     32 225 75 03 wew. 29

Osoba odpowiedzialna:   Katarzyna Rembierz-Paruzel


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.