Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta ( Burmistrza, Prezydenta Miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

-do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
-powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
-powyżej 18% zawartości alkoholu.
Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1. oznaczenie rodzaju zezwolenia ( do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5 do 18% z wyjątkiem piwa, powyżej 18% ),

2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich 3. imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

4. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

5. przedmiot działalności gospodarczej,

6. adres punktu sprzedaży,

7. adres punktu składowania napojów alkoholowych.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

2. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzdaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz.594).

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.

Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

OPŁATY

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorca któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

W związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia oświadczenia, bądź też nie dokonania zapłaty kolejnej raty, ustawowo jest pobierana opłata dodatkowa w wysokości 30 % opłaty rocznej.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia 

Oświadczenie

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego

Oświadczenie RODO

 

                      Kontakt:  Urząd Gminy Chełm Śląski, pok. 104

                             tel:   32 225 75 03 wew. 29

Osoba odpowiedzialna:  Katarzyna Rembierz-Paruzel

 


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.