BUDOWA SKATE PARKU

  • Drukuj
BUDOWĘ BUDYNKU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH, DWÓCH BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z TRYBUNAMI ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZAPEWNIAJĄCYMI MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM – UKŁADEM KOMUNIKACYJNO-PARKINGOWYM, PRZYŁĄCZEM WODY, PRZYŁĄCZEM GAZU, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKEM BEZODPŁYWOWYM W CHEŁMIE ŚLĄSKIM PRZY UL. TECHNIKÓW NA DZIAŁCE NR 576/127, (DROGA) NR 867/210, 580/127
W ZAKRESIE BUDOWY SKATEPARKU
 
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Przedmiar robót Skate Parku
Wyjaśnienie Skate Park
Opis wykonawczy
PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
ZT-1
ZT-2
Specyfikacja Techniczna
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania