Wójt Gminy

Wójt Gminy
    
mgr inż. Andrzej SEWERYN
Kontakt
Telefon
32 2257503 wew. 20   
Dyżury
WTORKI od 14.30 do 16.00
 
Kompetencje
Organem wykonawczym gminy jest Wójt. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Do zadań wójta należy w szczególności:  

1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy  

2. określanie sposobu wykonywania uchwał  

3. gospodarowanie mieniem komunalnym 

4. wykonywanie budżetu 

5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Wójt działa na zasadach określonych
odrębnych przepisach.  

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

Kierownikiem urzędu jest Wójt. Wójt może powierzyć prowadzeni w określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Wójt. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo: 
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,  
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,  
- dokonywania wydatków budżetowych  
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy  
- dysponowania rezerwami budżetu gminy  
- blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą    

   
 
   
   
   
   
 

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.