SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

 1. Do zakresu spraw administracyjno-gospodarczych należy w szczególności :

 1. przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej rejestracji,
 2. wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 3. obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez wójta,
 4. prowadzenie ogólnego rejestru skarg i wniosków , nadzór nad ich terminowym załatwieniem,
 5. obsługiwanie łącznicy telefonicznej i telefaksu ,
 6. udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych urzędu,
 7. prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień zawieranych przez gminę,
 8. prowadzenie centralnego rejestru rachunków i faktur wpływających do urzędu,
 9. prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych dla potrzeb urzędu oraz tablic urzędowych i informacyjnych,
 10. prenumerata prasy, czasopism , zaopatrywanie urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe oraz prowadzenie podręcznej biblioteki urzędu,
 11. ochrona mienia i sprawy socjalne,
 12. rejestr pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem,
 13. zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, środki czystości –prowadzenie magazynu w tym zakresie,
 14. zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie,
 15. sprawy związane z bieżącymi remontami oraz konserwacją pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 16. gospodarka drukami i formularzami,
 17. ewidencja środków nietrwałych w urzędzie,
 18. nadzór nad utrzymaniem porządku, czystości w pomieszczeniach budynku, dekorowanie budynku,
 19. nadzór nad prawidłową eksploatacją samochodu służbowego,
 20. nadzór nad pracą pracowników obsługi urzędu,
 21. wykonywanie wszelkich czynności związanych z wyborami, referendami i spisami,
 22. prowadzenie archiwum urzędu.

 

 

 1. Do zakresu spraw pracowniczych należy w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 3. kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
 4. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i kursami pracowników urzędu ,
 5. ewidencja czasu pracy pracowników,
 6. prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy ,
 7. planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników obsługi.

 

 

 1. Do spraw w zakresie informatyki należy w szczególności :

 1. przygotowanie umów z jednostkami autorskimi na zakup systemów,
 2. nadzór nad wdrażaniem systemów i ich prawidłową eksploatacją,
 3. zabezpieczenie systemu i materiałów eksploatacyjnych,
 4. organizowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego,
 5. nadzór nad funkcjonowaniem programów komputerowych w urzędzie,
 6. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem urzędu w sprzęt komputerowy,
 7. prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej,
 8. prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy.

 

 1. Do spraw w zakresie ochrony p-poż należy w szczególności :

 1. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem OSP w sprzęt i środki alarmowania,
 2. prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczeniowej związanej z kosztami utrzymania OSP .

 

 1. Do zakresu spraw związanych z BHP należy w szczególności :

 1. przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 2. przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy oraz zasad przestrzegania bhp w urzędzie,
 3. stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 4. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 5. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, instrukcji dotyczących bhp,
 6. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy , chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 7. udział w dochodzeniach powypadkowych.

 

 

 

Sprawy obywatelskie

 1. Jako zadania zlecone prowadzone są w szczególności sprawy :

 1. prowadzenie rejestru stałych mieszkańców i jego aktualizacja,
 2. dokonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 3. przekazywanie danych do Centralnego Banku Danych, Rządowego Centrum Informatycznego PESEL, WKU, poszczególnych urzędów miast i gmin, udzielanie informacji adresowej,
 4. prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie na pobyt stały,

 1. uczestnictwa w pracach związanych z przeprowadzeniem wyborów, sporządzeniem spisów wyborców, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania,
 2. sporządzanie spisów i wykazów na potrzeby różnych instytucji,
 3. prowadzenie rejestrów i wydawanie zaświadczeń w zakresie ewidencji ludności,
 4. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, paszportów i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

 1. Do zakresu spraw wojskowych należy w szczególności :

 1. rejestracja i ewidencja przedpoborowych z terenu gminy,
 2. przygotowanie dokumentacji i współudział w przeprowadzeniu poboru,
 3. przyjmowanie, opiniowanie i kompletowanie podań oraz wydawanie decyzji o przedterminowe zwolnienie żołnierzy z pełnienia służby wojskowej z tytułu sprawowania opieki nad członkiem rodziny, osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub uznania za jedynego żywiciela.

 

 1. W zakresie działalności gospodarczej prowadzone są w szczególności sprawy związane z:

 1. prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej,
 2. wydawaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
 3. wydawaniem decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
 4. wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach
 5. gastronomicznych i placówkach handlowych,

 6. ustaleniem czasu pracy placówek handlowych , usługowych i gastronomicznych.

 

 1. W zakresie spraw społecznych prowadzone są w szczególności sprawy

związane z wydawaniem zezwoleń na organizowanie :

 1. zbiórek publicznych,
 2. zgromadzeń
 3. imprez masowch.

 

 

Edukacja , Kultura ,Kultura – Fizyczna ,Zdrowie i Opieka Społeczna

 1. Do zadań w zakresie oświaty należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola i szkoły a w szczególności :

 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem ,przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,
 2. kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 3. analiza arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych,
 4. organizacja bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
 5. kontrola spełniania obowiązku nauki przez uczniów kończących gimnazjum,
 6. koordynacja działań i kontrola organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonego przez wszystkich organizatorów na terenie gminy,
 7. prace przygotowawcze związane z powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 8. organizowanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego,
 9. prowadzenie rejestru aktów nadania stopni awansu zawodowego,
 10. realizacja zadań związanych z rządowymi programami udzielania finansowego wsparcia dla uczniów ,
 11. opracowywanie sprawozdań ,analiz dotyczących placówek oświatowych na potrzeby własne i różnych instytucji,
 12. współdziałanie z różnymi instytucjami w zakresie oświaty,
 13. prowadzenie rejestru placówek oświatowych .

 1. Do zadań w zakresie kultury i sztuki należy w szczególności:

 1. organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy,
 2. współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w zakresie organizacji imprez kulturalnych , oraz z innymi organizacjami, instytucjami,
 3. nadzór nad instytucjami kultury tj. Gminną Biblioteką Publiczną ,Gminną Świetlicą Środowiskową oraz współdziałanie z tymi instytucjami,
 4. prowadzenie spraw w zakresie upamiętnienia i ochrony miejsc pamięci narodowej,
 5. koordynowanie współpracy zagranicznej w tym organizacja wymiany kulturalnej z zagranicą,
 6. współdziałanie z wydawnictwami , instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury,
 7. prowadzenie ksiąg rejestrowych instytucji kultury .

 1. Do zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu należy w szczególności:

 1. upowszechnienie wszystkich form kultury fizycznej,
 2. organizacja gminnych zawodów i turniejów sportowych,
 3. współdziałanie z klubami i stowarzyszeniami w zakresie rozwoju kultury fizycznej,
 4. realizacja zadań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych .

 1. Do zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością statutową publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 2. kontrola prawidłowego wykorzystania przyznanej dotacji dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej ,
 3. ocena stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców na świadczenia i usługi z zakresu ochrony zdrowia oraz dostępności do tych świadczeń,
 4. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Komisją,
 5. koordynacja i nadzorowanie spraw z zakresu pomocy społecznej .