Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim przy ul. Kolberga 1 polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z malowaniem pomieszczeń

  • Drukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy-1

Zał. 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 3 - Umowa

Zał. 4 do SIWZ - Wykaz Robót

Zał. 5 do SIWZ - Wykaz osób

Zał. 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 - wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarka A

Stolarka B

Stolarka C

Załącznik nr 9 - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 10 do SIWZ