Zarządzenie Nr III/2/03

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 29 maja 2003r

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chełm Śląski

 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142 z 2001r , poz. 1591, oraz z 2002 r Nr23 poz. 220, Nr 62 ,poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz.1806)

n a d a j ę :

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim zwany dalej regulaminem, określa:

 1. podział kompetencji pomiędzy Wójtem, Zastępcą Wójta , Sekretarzem Gminy, Skarbnikiem Gminy,
 2. organizację wewnętrzną urzędu,
 3. zasady i tryb pracy urzędu,
 4. zasady opracowywania projektów aktów prawnych,
 5. zadania referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
 6. organizację przyjmowania stron w ramach skarg i wniosków,
 7. zasady podpisywania pism .

 

§ 2.

 1. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy i kieruje jego pracą przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

2. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników urzędu

oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§3.

 1. Urząd działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ,
 2. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ,
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998r, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych,
 5. Statutu Gminy Chełm Śląski,
 6. niniejszego regulaminu.

 1. Urząd działa na zasadach jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

§4.

1. Siedziba Urzędu Gminy mieści się w Chełmie Śląskim przy ul.Konarskiego 2.

2. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach:

- poniedziałek 7.30 -15.30

- wtorek 9.00 - 17.00

- środa- piątek 7.30 – 15.30

Rozdział II

Podział kompetencji między Wójtem, Zastępcą Wójta, Sekretarzem Gminy i Skarbnikiem Gminy.

§5.

Wójt Gminy

Wójt wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych przepisach określających status wójta.

1. Do kompetencji Wójta należy w szczególności :

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 2. reprezentowanie gminy i urzędu na zewnątrz,
 3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 4. upoważnienie Zastępcy Wójta lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu,
 5. upoważnienie Zastępcy Wójta lub Sekretarza do załatwiania spraw w jego imieniu,
 6. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 7. podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,
 8. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.

2. Wójtowi podlega bezpośrednio:

 1. Biuro Rady Gminy
 2. Urząd Stanu Cywilnego
 3. Radca Prawny
 4. Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
 5. Stanowisko d/s Ochrony Informacji Niejawnych.

§6.

Zastępca Wójta

1. Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

  1. podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta,
  2. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 1. Zastępcy Wójta podlega bezpośrednio Referat Gospodarki Gminnej wobec którego wykonuje kompetencje przynależne Kierownikowi Referatu .

.

§7.

Sekretarz Gminy

1. Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu,

a w szczególności:

 1. opracowanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego,
 2. nadzór nad organizacją pracy w urzędzie, inicjowanie usprawnień,
 3. koordynacja prac związanych z kontrolą wewnętrzną urzędu,
 4. nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych, gospodarką etatami i funduszem płac urzędu,
 5. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami urzędu, udzielanie urlopów oraz wnioskowanie o nagradzanie pracowników,
 6. prowadzenie prac związanych z doskonaleniem kadr urzędu,
 7. prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta ,
 8. wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w systemie informatycznym urzędu,
 9. udostępnianie obywatelom dokumentów z zakresu działania Wójta i urzędu zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej ,
 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 11. koordynacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
 12. uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Rady Gminy– na zaproszenie Komisji
 13. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta ,

2. Sekretarzowi podlega bezpośrednio Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych,wobec

którego wykonuje kompetencje przynależne Kierownikowi Referatu .

§8.

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno – finansowymi gminy oraz obsługą finansowo – księgową gminy, wykonując funkcję głównego księgowego budżetu gminy. Skarbnikowi podlega Referat Finansowo-Budżetowy.

Zadania Skarbnika – głównego księgowego budżetu określają:

 1. ustawa o finansach publicznych,
 2. ustawa o samorządzie gminnym,

Do zadań Skarbnika oprócz wymienionych w ustawie o finansach publicznych należy w szczególności:

 1. nadzorowanie prawidłowości stosowania ustaw:

 1. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 2. o finansach publicznych,
 3. innych mających wpływ na gospodarkę finansową.

 1. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 2. przygotowanie projektu budżetu,
 3. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 4. składanie Wójtowi okresowych sprawozdań z zakresu gospodarki finansowej,
 5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem budżetu gminy,
 6. realizowanie zadań zleconych przez Wójta w sprawach finansowych,
 7. sprawowanie nadzoru nad obsługą finansowo-księgową jednostek organizacyjnych gminy,
 8. koordynowanie prac związanych z kontrolą wewnętrzną urzędu,
 9. uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Rady Gminy – na zaproszenie Komisji.
 10. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Urzędu

§9.

 1. W skład Urzędu Gminy wchodzą referaty i samodzielne stanowiska pracy.

 1. Pracą referatów kierują :

 1. Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych – Sekretarz Gminy,
 2. Referat Finansowo-Budżetowy - Kierownik Referatu,
 3. Referat Gospodarki Gminnej – Zastępca Wójta Gminy .

 1. Kierujący referatami urzędu podejmują rozstrzygnięcia z zakresu administracji publicznej tylko w ramach upoważnień udzielonych przez Wójta.
 2. Kierujący referatami urzędu organizują pracę tych referatów, ustalają szczegółowy zakres czynności pracowników, kontrolują i nadzorują ich realizację.
 3. Kierujący referatami ponoszą wobec Wójta odpowiedzialność za:

 1. organizację pracy i skuteczność działania referatu,
 2. merytoryczną i formalną prawidłowość, legalność i celowość przygotowywanych przez siebie dokumentów i innych rozstrzygnięć,
 3. prawidłowe wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta.

 

§10.

1. W skład Urzędu Gminy wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:

Symbol akt

1) Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych SSiO

2) Referat Finansowo – Budżetowy FB

2) Referat Gospodarki Gminnej GG

3) Biuro Rady Gminy RG

4) Urząd Stanu Cywilnego USC

5) Radca Prawny RP

6) Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OC

7) Stanowisko d/s Ochrony Informacji Niejawnych OIN

 1. Struktura organizacyjna referatów jest stanowiskowa.
 2. Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy przedstawia schemat stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

Rozdział IV

Zasady i tryb pracy Urzędu

§11.

Funkcjonowanie urzędu opiera się na zasadach :

 1. praworządności,
 2. jednoosobowego kierownictwa,
 3. służbowego podporządkowania,
 4. podziału czynności służbowych,
 5. indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań,
 6. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 7. służebności wobec społeczności lokalnej.

§12.

  1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym .
  2. Organizację kontroli wewnętrznej w urzędzie reguluje odrębna instrukcja .

 

§13.

Pracownicy przygotowują załatwienie sprawy i ponoszą odpowiedzialność za:

 1. dokładną znajomość i stosowanie przepisów prawnych oraz wytycznych obowiązujących w powierzonych im dziedzinach,
 2. przestrzeganie terminów załatwianych spraw,
 3. prawidłowe określanie w projektach decyzji podstawowych danych zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego,
 4. właściwe załatwienie interesantów,
 5. należyte ewidencjonowanie i przechowywanie akt, zbiorów, zarządzeń itp.

§14.

Celem wykonania powierzonych zadań referaty i stanowiska pracy wykonują następujące czynności i działania natury ogólnej:

 1. przygotowują projekty uchwał wnoszonych przez Wójta pod obrady rady gminy oraz projekty decyzji i zarządzeń wójta,
 2. opracowują materiały niezbędne do przygotowania projektu budżetu gminy, realizują budżet gminy zgodnie z przyjętym układem wykonawczym i przepisami dotyczącymi zamówień publicznych ,sporządzają sprawozdania z realizacji budżetu - w części dotyczącej ich zakresu działania ,
 3. opracowują projekty planów społeczno – gospodarczego rozwoju gminy ,

 1. opracowują programy, prognozy, analizy, oceny, sprawozdania w ramach prowadzonych spraw oraz bieżące informacje o realizacji zadań,
 2. wnioskują i podejmują przedsięwzięcia organizacyjno – techniczne i ekonomiczne w celu prawidłowego rozwoju dziedzin należących do zakresu czynności,
 3. współdziałają w zakresie wykonywania zadań z innymi komórkami urzędu oraz innymi jednostkami i instytucjami,
 4. przygotowują propozycję załatwienia interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków obywateli,
 5. prowadzą zbiór przepisów gminnych i innych aktów prawnych w ramach zakresu czynności,
 6. usprawniają organizację, metody i formy pracy,
 7. stosują obowiązujący jednolity rzeczowy wykaz akt oraz zasady dotyczące wewnętrznego obiegu akt,
 8. wykonują zadania przekazane do realizacji przez Wójta.

§15.

 1. Czynności kancelaryjne w urzędzie, obieg korespondencji reguluje instrukcja kancelaryjna.
 2. Zakresy czynności zatwierdza Wójt.
 3. Zarządzenia , informacje i zawiadomienia podawane są do wiadomości pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami obiegu informacji.

§16.

Czynności o charakterze przygotowawczym i techniczno – kancelaryjne są wykonywane na poszczególnych stanowiskach we własnym zakresie.

§17.

1. W celu właściwego przekazu informacji oraz zawiadamiania obywateli o zasadach pracy urzędu w siedzibie urzędu znajdują się:

 1. tablice urzędowe,
 2. tablica informacyjna o rozmieszczeniu stanowisk , godzinach pracy urzędu i dniach przyjęć Obywateli przez Wójta w sprawach skarg i wniosków ,
 3. tabliczki przy drzwiach pomieszczeń biurowych wyszczególniające: nazwisko i imię pracownika, stanowisko służbowe, skrócony zakres działania,
 4. tablice informacyjne dla interesantów określające tryb, zasady postępowania, niezbędne dokumenty, terminy i opłaty dotyczące załatwienia ważniejszych spraw w urzędzie.

2. Informacje dla Obywateli dostępne są również w sieci teleinformatycznej urzędu.

§18.

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia wójta i inne ważne postanowienia podlegające ogłoszeniu podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców poprzez:

- poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Rozdział V

Zasady opracowywania projektów aktów prawnych Rady Gminy

i Wójta Gminy.

§19.

 1. Wójt Gminy wydaje akty prawne w formie zarządzeń.
 2. Rada Gminy wydaje akty prawne w formie uchwał.
 3. Projekty aktów prawnych określonych w pkt. 1-2 przygotowują wnioskodawcy, do obowiązków których należy:

 1. Projekty aktów prawnych wymagają uzgodnienia z Sekretarzem Gminy, Radcą Prawnym, oraz Skarbnikiem Gminy jeżeli dotyczą budżetu bądź wywołują skutki finansowe.
 2. Sekretarz przekazuje projekty uchwał Rady Gminy do Biura Rady Gminy .
 3. Projekty aktów prawnych należy opracowywać według zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa RM z dnia 20 czerwca 2002r w sprawie ,, Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U.Nr 100 poz. 908)
 4. Uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta podlegają ewidencji prowadzonej przez Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych.
 5. Sekretarz Gminy zapewnia niezwłoczne przekazanie uchwał Rady Gminy do organów nadzoru prawnego.
 6. Sekretarz Gminy zapewnia niezwłoczne przekazanie aktów prawa miejscowego oraz przepisów porządkowych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Rozdział VI

Zakresy działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy

Urzędu Gminy


§20.

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych

Sprawy organizacyjne

I. Do zakresu spraw administracyjno-gospodarczych należy w szczególności :

 1. przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej rejestracji,
 2. wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 3. obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez wójta,
 4. prowadzenie ogólnego rejestru skarg i wniosków , nadzór nad ich terminowym załatwieniem,
 5. obsługiwanie łącznicy telefonicznej i telefaksu ,
 6. udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych urzędu,
 7. prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień zawieranych przez gminę,
 8. prowadzenie centralnego rejestru rachunków i faktur wpływających do urzędu,
 9. prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych dla potrzeb urzędu oraz tablic urzędowych i informacyjnych,
 10. prenumerata prasy, czasopism , zaopatrywanie urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe oraz prowadzenie podręcznej biblioteki urzędu,
 11. ochrona mienia i sprawy socjalne,
 12. rejestr pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem,
 13. zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, środki czystości –prowadzenie magazynu w tym zakresie,
 14. zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie,
 15. sprawy związane z bieżącymi remontami oraz konserwacją pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 16. gospodarka drukami i formularzami,
 17. ewidencja środków nietrwałych w urzędzie,
 18. nadzór nad utrzymaniem porządku, czystości w pomieszczeniach budynku, dekorowanie budynku,
 19. nadzór nad prawidłową eksploatacją samochodu służbowego,
 20. nadzór nad pracą pracowników obsługi urzędu,
 21. wykonywanie wszelkich czynności związanych z wyborami, referendami i spisami,
 22. prowadzenie archiwum urzędu.

 1. Do zakresu spraw pracowniczych należy w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 3. kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
 4. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i kursami pracowników urzędu ,
 5. ewidencja czasu pracy pracowników,
 6. prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy ,
 7. planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników obsługi.

 1. Do spraw w zakresie informatyki należy w szczególności :

 1. przygotowanie umów z jednostkami autorskimi na zakup systemów,
 2. nadzór nad wdrażaniem systemów i ich prawidłową eksploatacją,
 3. zabezpieczenie systemu i materiałów eksploatacyjnych,
 4. organizowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego,
 5. nadzór nad funkcjonowaniem programów komputerowych w urzędzie,
 6. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem urzędu w sprzęt komputerowy,
 7. prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej,
 8. prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy.

IV. Do spraw w zakresie ochrony p-poż należy w szczególności :

 1. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem OSP w sprzęt i środki alarmowania,
 2. prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczeniowej związanej z kosztami utrzymania OSP .

V. Do zakresu spraw związanych z BHP należy w szczególności :

 1. przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 2. przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy oraz zasad przestrzegania bhp w urzędzie,
 3. stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 4. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 5. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, instrukcji dotyczących bhp,
 6. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy , chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 7. udział w dochodzeniach powypadkowych.

 

 

 

Sprawy obywatelskie

I. Jako zadania zlecone prowadzone są w szczególności sprawy :

 1. prowadzenie rejestru stałych mieszkańców i jego aktualizacja,
 2. dokonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 3. przekazywanie danych do Centralnego Banku Danych, Rządowego Centrum Informatycznego PESEL, WKU, poszczególnych urzędów miast i gmin, udzielanie informacji adresowej,
 4. prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie na pobyt stały,

 1. uczestnictwa w pracach związanych z przeprowadzeniem wyborów, sporządzeniem spisów wyborców, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania,
 2. sporządzanie spisów i wykazów na potrzeby różnych instytucji,
 3. prowadzenie rejestrów i wydawanie zaświadczeń w zakresie ewidencji ludności,
 4. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, paszportów i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

II. Do zakresu spraw wojskowych należy w szczególności :

 1. rejestracja i ewidencja przedpoborowych z terenu gminy,
 2. przygotowanie dokumentacji i współudział w przeprowadzeniu poboru,
 3. przyjmowanie, opiniowanie i kompletowanie podań oraz wydawanie decyzji o przedterminowe zwolnienie żołnierzy z pełnienia służby wojskowej z tytułu sprawowania opieki nad członkiem rodziny, osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub uznania za jedynego żywiciela.

III. W zakresie działalności gospodarczej prowadzone są w szczególności sprawy związane z:

 1. prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej,
 2. wydawaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
 3. wydawaniem decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
 4. wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach
 5. gastronomicznych i placówkach handlowych,

 6. ustaleniem czasu pracy placówek handlowych , usługowych i gastronomicznych.

 

 1. W zakresie spraw społecznych prowadzone są w szczególności sprawy

związane z wydawaniem zezwoleń na organizowanie :

 1. zbiórek publicznych,
 2. zgromadzeń
 3. imprez masowch.

Edukacja , Kultura ,Kultura – Fizyczna ,Zdrowie i Opieka Społeczna

I. Do zadań w zakresie oświaty należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola i szkoły a w szczególności :

 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem ,przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,
 2. kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 3. analiza arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych,
 4. organizacja bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
 5. kontrola spełniania obowiązku nauki przez uczniów kończących gimnazjum,
 6. koordynacja działań i kontrola organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonego przez wszystkich organizatorów na terenie gminy,
 7. prace przygotowawcze związane z powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 8. organizowanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego,
 9. prowadzenie rejestru aktów nadania stopni awansu zawodowego,
 10. realizacja zadań związanych z rządowymi programami udzielania finansowego wsparcia dla uczniów ,
 11. opracowywanie sprawozdań ,analiz dotyczących placówek oświatowych na potrzeby własne i różnych instytucji,
 12. współdziałanie z różnymi instytucjami w zakresie oświaty,
 13. prowadzenie rejestru placówek oświatowych .

II. Do zadań w zakresie kultury i sztuki należy w szczególności:

 1. organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy,
 2. współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w zakresie organizacji imprez kulturalnych , oraz z innymi organizacjami, instytucjami,
 3. nadzór nad instytucjami kultury tj. Gminną Biblioteką Publiczną ,Gminną Świetlicą Środowiskową oraz współdziałanie z tymi instytucjami,
 4. prowadzenie spraw w zakresie upamiętnienia i ochrony miejsc pamięci narodowej,
 5. koordynowanie współpracy zagranicznej w tym organizacja wymiany kulturalnej z zagranicą,
 6. współdziałanie z wydawnictwami , instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury,
 7. prowadzenie ksiąg rejestrowych instytucji kultury .

III. Do zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu należy w szczególności:

 1. upowszechnienie wszystkich form kultury fizycznej,
 2. organizacja gminnych zawodów i turniejów sportowych,
 3. współdziałanie z klubami i stowarzyszeniami w zakresie rozwoju kultury fizycznej,
 4. realizacja zadań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych .

IV. Do zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością statutową publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 2. kontrola prawidłowego wykorzystania przyznanej dotacji dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej ,
 3. ocena stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców na świadczenia i usługi z zakresu ochrony zdrowia oraz dostępności do tych świadczeń,
 4. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Komisją,
 5. koordynacja i nadzorowanie spraw z zakresu pomocy społecznej .

 

 

 

 

 

§21.

Referat Finansowo – Budżetowy

Do zakresu działania Referatu Finansowo-Budżetowego należą sprawy związane z gospodarką finansową gminy, urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, budżetu gminy, wymiarem i poborem należności budżetowych z tytułu podatków i opłat, zapewnieniem dyscypliny budżetowej , a w szczególności:

 1. opracowanie materiałów do projektu budżetu gminy- zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu,
 2. sprawdzanie projektów planów finansowych jednostek budżetowych i zadań realizowanych poza budżetem ,
 3. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,
 4. analiza i ocena realizacji budżetu oraz przedkładanie informacji i wniosków Wójtowi i Radzie Gminy,
 5. nadzór nad prawidłowością rozliczeń z budżetem jednostek i zadań realizowanych poza budżetem,
 6. obsługa finansowo-księgowa urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 7. sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz statystycznej,

 1. organizacja i kontrola prawidłowości obiegu dokumentacji finansowo-księgowej,
 2. przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,
 3. wymiar, windykacja i pobór podatków i opłat będących dochodami budżetu gminy,
 4. przedkładanie wniosków Wójtowi Gminy dotyczących odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz stosowania ulg w zakresie podatków i opłat,
 5. przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie wysokości stawek podatkowych oraz stosowanie ulg i obniżek stawek tych podatków,
 6. prowadzenie ewidencji należności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT oraz ich rozliczenie,
 7. kontrola i nadzór nad powszechnością i prawidłowością poboru podatków,
 8. prowadzenie kasy w urzędzie i nadzór nad kasą pomocniczą w GOPS w Chełmie Śląskim,
 9. współpraca z organami administracji rządowej , bankami itp.

 

§22.

Referat Gospodarki Gminnej

Do zadań referatu należą sprawy gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, budownictwa, architektury i gospodarki przestrzennej, oraz geodezji, gospodarki gruntami, a także rolnictwa i ochrony środowiska, promocji i strategii gminy a w szczególności:

 1. W zakresie gospodarki komunalnej prowadzone są sprawy:

 1. ocena potrzeb w zakresie rozwoju urządzeń komunalnych oraz ustalenie kierunków i sposobów zaspokajania potrzeb w tych dziedzinach ,
 2. koordynacja działań związanych z budową, modernizacją i remontami urządzeń komunalnych (drogi, place, kanalizacja,),
 3. uzgadnianie przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych,
 4. współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,
 5. kontrola stanu dróg i ich oznakowania ,
 6. przygotowanie decyzji o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych,
 7. przygotowanie decyzji na zjazdy z dróg gminnych,
 8. prowadzenie rejestru reklam w pasie dróg gminnych i innych miejscach ,
 9. nadzór nad utrzymaniem czystości w gminie,
 10. tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,
 11. działania związane z likwidacją zjawiska bezdomnych zwierząt,
 12. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w gminie i jego rozbudowa,
 13. weryfikacja kosztorysów powykonawczych i inwestorskich,
 14. prowadzenie inwestycji i remontów gminnych budynków i budowli,
 15. opiniowanie Planów Ruchu KWK ,,Piast ” i ,,Ziemowit”,
 16. koordynacja w zakresie zapobiegania i usuwania szkód górniczych w mieniu stanowiącym majątek gminy,
 17. organizacja i nadzór komunikacji zbiorowej,
 18. nadzór nad utrzymaniem mogił z okresu wojny i Powstań Śląskich.

 1. W zakresie gospodarki mieszkaniowej prowadzone są sprawy:

 1. nadzór nad administracją mieszkań komunalnych,
 2. koordynacja działań w zakresie rocznych i wieloletnich remontów substancji mieszkaniowej,
 3. dotyczące najmu lokali komunalnych,

4) związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych:

 1. W zakresie budownictwa, architektury i gospodarki przestrzennej prowadzone są sprawy:

 1. sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ,
 2. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. analiza wniosków, rejestr wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. wdrażanie procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. koordynacja prac podczas procesu projektowego związanego z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 6. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 7. powadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

IV. W zakresie gospodarki gruntami:

 1. przygotowanie materiałów do sprzedaży ,wykupu , zamiany, dzierżawy, użyczenia lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy,
 2. prowadzenie rejestru mienia komunalnego,
 3. nadzór nad prawidłowością rozliczeń wynikających z umów za najem , dzierżawę, użyczenie tego mienia ,
 4. przygotowanie materiałów do wykonania prawa pierwokupu przez Wójta.

 1. przygotowanie opinii o zgodności wstępnego projektu podziału geodezyjnego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. przygotowanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału geodezyjnego.

V. W zakresie geodezji:

 1. przygotowanie materiałów w sprawie zmiany nazewnictwa ulic ,nadania nazw ulic,
 2. nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości (budynków),
 3. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.

VI .W zakresie rolnictwa i leśnictwa:

 1. przygotowanie materiałów do prowadzenia spisów rolnych,
 2. przygotowanie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
 3. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą,
 4. przygotowywanie materiałów do zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny,
 5. współdziałanie z instytucjami rolniczymi ,

VII. W zakresie ochrony środowiska:

 1. przygotowanie decyzji dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
 2. naliczenie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
 3. opracowywanie planu wyrębu drzew przy drogach gminnych,
 4. naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska ,
 5. opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,
 6. opiniowanie wniosków dot. gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 7. przygotowanie decyzji dot. udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu odpadów stałych i ciekłych z terenu gminy,
 8. prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków,
 9. przeprowadzanie konkursu na najładniejszą posesję .

VIII. W zakresie promocji i strategii gminy:

 1. opracowanie programów gospodarczych i strategii Gminy Chełm Śląski,
 2. realizacja programów wynikających z uczestnictwa gminy w związkach międzygminnych,
 3. opracowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Gminie Chełm Śląski,
 4. nawiązanie i utrzymanie kontaktów z inwestorami, sprawdzanie ich wiarygodności ,
 5. opracowywanie i realizacja elementów kampanii promocyjnej gminy,
 6. udział w targach i wystawach branżowych w celu promocji potencjału gospodarczego, naukowego i kulturalnego Gminy Chełm Śląski,
 7. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu w zakresie promocji gminy.

 

IX.W zakresie spraw związanych z Unią Europejską :

 1. pozyskiwanie informacji na temat funduszy , programów i możliwości wsparcia gminy ze strony Unii,
 2.  

 3. uczestnictwo w Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych,
 4. nawiązywanie współpracy z organizacjami ,instytucjami zajmującymi się realizacją projektów w ramach funduszy.

 

§23.

Biuro Rady Gminy.

Biuro podlega i wykonuje czynności zlecone przez Wójta i Przewodniczącego Rady a w szczególności:

 1. kompletowanie materiałów związanych z pracą rady,
 2. przygotowanie materiałów na posiedzenia i sesje oraz zapewnienie ich terminowego doręczenia,
 3. zapewnienie właściwych warunków przeprowadzania sesji i posiedzeń komisji,
 4. sporządzenie protokołów z sesji i komisji rady,
 5. prowadzenie rejestru uchwał rady oraz innych rozstrzygnięć ( deklaracje, oświadczenia, apele, opinie),
 6. prowadzenie rejestru korespondencji, wniosków i interpelacji,
 7. organizowanie szkoleń radnych ,
 8. współorganizowanie zebrań z mieszkańcami gminy ,sporządzanie protokołów,
 9. kompletowanie korespondencji prowadzonej z różnymi instytucjami,
 10. udostępnianie obywatelom dokumentów z zakresu działania rady i komisji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

§ 24.

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi jako zadania zlecone sprawy związane z aktami stanu cywilnego, a w szczególności:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów ,
 2. odtwarzanie i ustalanie treści aktu stanu cywilnego,
 3. kontrola i uzupełnianie aktów, prostowanie błędów, dokonywanie wzmianek i przypisków,
 4. uzupełnianie i korekta danych na podstawie orzeczeń sądów,
 5. wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 6. przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego,
 7. organizacja obrzędowości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego oraz urodzinami osób kończących 90, 99, 100 i więcej lat .

§ 25.

Radca Prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna organów gminy i urzędu gminy, oraz jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności:

 1. udzielanie opinii i porad prawnych,
 2. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady rady gminy, zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych, których wydanie wynika z przepisów szczególnych,
 3. opiniowanie projektów umów i porozumień,
 4. wydawanie opinii prawnych dotyczących spraw pracowniczych,
 5. wydawanie opinii w sprawie odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
 6. opiniowanie spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
 7. opiniowanie spraw związanych z zawarciem umowy w sprawach majątkowych,
 8. opiniowanie w sprawach umorzenia wierzytelności,
 9. wydawanie opinii prawnych co do zasadności zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,
 10. uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
 11. występowanie w charakterze pełnomocnika gminy w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

12) nadzór prawny nad egzekucją należności.

§ 26.

Samodzielne stanowisko d/s

Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Do zadań stanowiska d/s Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy planowanie, organizowanie, kierowanie i koordynacja realizacji ogółu przedsięwzięć związanych z powstałymi sytuacjami kryzysowymi , ochroną ludności oraz realizacja zadań obrony cywilnej przez wszystkie podmioty gospodarcze i organizacje społeczne działające na terenie gminy a w szczególności:

 1. realizacja zadań należących do zespołu reagowania kryzysowego,
 2. przygotowywanie i zapewnianie działania elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,
 3. organizowanie i utrzymywanie systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 4. ustalenie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy ,
 5. opracowywanie planów obrony cywilnej gminy , nadzór i opiniowanie planów obrony cywilnej instytucji oraz ich wdrażanie ,
 6. tworzenie struktur obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad formacjami obrony cywilnej,
 7. koordynacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 8. nadzór w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej oraz jego ewidencja,
 9. prowadzenie zadań związanych z akcją kurierską.

§ 27.

Stanowisko d/s Ochrony Informacji Niejawnych

Do zadań stanowiska d/s Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. ochrona systemów i sieci informatycznych,
 3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowe kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów ,
 4. opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
 5. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych ,
 6. prowadzenie kancelarii tajnej.

 

Rozdział VII

Organizacja przyjmowania stron, załatwiania skarg i wniosków.

§ 28.

W ramach skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje Obywateli w siedzibie urzędu gminy raz w tygodniu w następujących terminach:

- wtorek w godzinach od 14.30 do 15.30

§ 29.

Kierujący referatami oraz pozostali pracownicy urzędu gminy przyjmują Obywateli w godzinach pracy.

§ 30.

Szczegółowy tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa Wójt w formie zarządzenia .

 

Rozdział VIII

Zasady podpisywania pism .

§ 31.

Wójt podpisuje :

 1. zarządzenia , regulaminy i okólniki wewnętrzne,
 2. pisma związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz,
 3. pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem gminy, o ile wójt nie udzielił upoważnienia w trybie art. 46 ustawy o samorządzie gminnym,
 4. odpowiedzi na skargi i wnioski,
 5. decyzje z zakresu administracji publicznej , do których wydania w jego imieniu nie upoważnił pracowników urzędu,
 6. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu ,
 7. pisma zawierające oświadczenia woli urzędu jako pracodawcy,
 8. pełnomocnictwa do reprezentowania gminy przed sądami i organami administracji publicznej,
 9. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 10. pisma wychodzące na zewnątrz z poszczególnych referatów dot. zakresu ich działania, o ile wójt nie udzielił upoważnienia do ich podpisywania ,
 11. inne pisma jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

§ 32.

Zastępca Wójta , Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań , nie zastrzeżone do podpisu Wójta.

 

 

 

§ 33.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.

§ 34.

Kierujący referatami podpisują :

 1. pisma związane z zakresem działania referatów nie zastrzeżone do podpisu Wójta ,
 2. decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwienia których zostali upoważnieni przez Wójta,
 3. pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej referatów .

§ 35.

 

Pracownicy przygotowujący projekty pism , w tym decyzji administracyjnych , parafują je swoim podpisem , umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

Rozdział IX

Postanowienia Końcowe

§ 36.

Wykaz obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu zawierają zakresy czynności tych pracowników.

§ 37.

Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników Urzędu regulują postanowienia regulaminu pracy nadane zarządzeniem Wójta.

§ 38.

Zmiany postanowień Regulaminu dokonywane są w trybie jego nadania.

§ 39.

Nie wymagają zmian Regulaminu zmiany uprawnień kierujących referatami i zadania poszczególnych referatów, wynikające z aktów wyższego rzędu obowiązujących po wejściu w życie niniejszego Regulaminu.

§ 40.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania.
 2. Z dniem podpisania niniejszego Regulaminu traci moc obowiązującą uchwała nr XXII/149/2001 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 22 lutego 2001r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 13 z 2001r poz. 283.

 

Wójt Gminy

Chełm Śląski

/-/ mgr inż. Stanisław Jagoda

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy Chełm Śląski

Struktura organizacyjna

Urzędu Gminy Chełm Śląski